Umetniki_v_rezidenci_slo_Svetlana_Jakimovska_Rodić