15. marec 2017, 18:30 Predavanje: izr. prof. dr. Boris Golec Steiermärkische Landesbibliothek, Kalchberggasse 2, 8010 Gradec

Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641–1693), osrednja osebnost slovenske zgodnjenovoveške znanosti in 17. stoletja nasploh, ostaja v slovenski kulturni in zgodovinski zavesti že dvesto let ena redkih nespornih stalnic in hvaležna referenca za celo vrsto modernih znanosti.

Še nedolgo tega se je zdelo, da je o njem znano tako rekoč vse, v zadnjem desetletju pa se je pokazalo, koliko belih lis in ponavljajočih se zmot se vztrajno oklepa njegovega imena. V prvem delu predavanja bodo strnjena glavna spoznanja o Valvasorjevi življenjski poti. Drugi del bo posvečen 13 generacijam njegovega potomstva, katerega velik del živi danes v Gradcu in okolici.

  • izr. prof. dr. Boris Golec
  • Zgodovinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Izr. prof. dr. Boris Golec, znanstveni svetnik na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, se ukvarja pretežno z zgodovino zgodnjega novega veka, med drugim z mesti, trgi in identetami. Med področja njegovih raziskav spada tudi kulturna zgodovina. Zadnjih deset let se posveča zlasti Janezu Vajkardu Valvasorju in njegovemu okolju. Golčeva znanstvena bibliografija o tej tematiki obsega štiri monografska dela in več kot 40 znanstvenih razprav. Boris Golec se zadnja leta ukvarja tudi z angažirano satirično poezijo.

www.landesbibliothek.steiermark.at

Splošno_slo_Kranjski_polihistor_Janez_Vajkard_Valvasor_(1641–1693)_in_njegovo_štajersko_potomstvo_do_današnjih_dni_Predavanje:_izr._prof._dr._Boris_Golec